Home

Miljöfaktaboken

Lebensmittel jetzt online bestellen. Kostenlose Lieferung möglic Schreibgeräte & Zubehör - Made in Germany. Kostenlose Service- & Bestellhotline. Qualität in Technik, Verarbeitung und Material Miljöfaktaboken is the most detailed compilation of emission factors from different fuel chains for Swedish conditions and describes the total environmental impact from commonly used fuels in Sweden from a life cycle perspective, i.e. including ra Miljöfaktaboken - Åf Energi, Miljöfakta | Bokus. Förlag. ÅF Energi & Miljö. Dimensioner. 260 x 208 x 18 mm. Vikt. 760 g. ISBN. B000139039 Miljöfaktaboken 2011. Rapport 2011:1183 - Jenny Gode, Fredrik Martinsson, Linus Hagberg, Andreas Öman, Jonas Höglund, David Pal

Uh: Miljöfaktaboken : Öppettider for Stadsbiblioteket: måndag - tisdag - onsdag - torsdag - fredag - lördag - söndag Miljöfaktaboken ÅF Energi & Miljöfakta (utgivare) Publicerad: Stockholm : ÅF Energi & Miljöfakta, [2007] Svenska 281 s. Bo

Den här titeln finns inte längre kvar på biblioteket. Miljöfaktaboken (Bok) 2007, Svenska, För vuxna Bok) 2007, Svenska, För vuxn Miljöfaktaboken / [Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län] Miljö i Väst (projekt) (medarbetare) Göteborgs och Bohus län. Länsstyrelsen (medarbetare) Alternativt namn: Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län Se även: Länsstyrelsen Västra Götaland (senare namn) Göteborg : Länsstyr. i Göteborgs och Bohus län, [1995

Vitabasix bei Amazon

Figuren och tabellen är hämtade ur Miljöfaktaboken 2011 där du kan läsa mer om emissionsfaktorer samt hur dessa har tagits fram. Jernkontoret tillvaratar stålindustrins intressen genom att verka för bästa möjliga förutsättningar för verksamheten i Sverige Miljöfaktaboken 2011: Upattade emissionsfaktorer för bränslen, el, värme och transporter utgiven av Värmeforsk. Utsläppsfaktorer för drivmedel tas i första hand från Energimyndighetens rapport Drivmedel 2019

LAMY Komplettsortiment - im Offiziellen LAMY Sho

 1. En styrka med Miljöfaktaboken är att miljödata för de flesta energislag from NDKA JSL at Universidad Politécnica Salesiana-Cuenc
 2. grundar sig främst på Miljöfaktaboken 2011.5 Totalt CO2e (g/MJ) i tabellerna i kapitel 16 används. Utsläppsfaktorerna för drivmedel grundar sig dock, om inte annat anges, på rapporten Drivmedel 62017 . Årsmedelvärden för 2017 i tabell 5, 6 och 11 används i första hand. För fossila bränslen visas där värden med genomsnittli
 3. Resultaten baseras på publicerade data och har valts ut med hjälp av uppsatta kriterier i Miljöfaktaboken 2011. För HVO, RME och biogas redovisas emissionsfaktorer uppdelade på utsläpp från energiomvandling respektive utsläpp från produktion och distribution
 4. Miljöfaktaboken 2011 är generella10 och gäller för svenska förhållanden. Alternativproduktionsmetoden har tillämpats vid allokering mellan el och värme i kraft- värmedrift
 5. Analysen bygger på data ur Miljöfaktaboken ger då en liten missvisning till förmån för bussar med (Gode et al. 2012), Livscykelanalys av Svenska Bio- förbränningsmotorer. Detta spelar dock liten roll för drivmedel (Börjesson, Thufvesson, och Lantz 2012.
 6. Miljöfaktaboken 2011, publicerad av Värmeforsk.3 I verktyget uppmanas användaren att ange vilken typ av boende (hus/lägenhet) hen bor i, hur gammal denna bostad är (olika tidsintervall) samt bostadens sammanlagda golvyta. Denna informatio

1) Stenkol: i Miljöfaktaboken finns inte emissioner för produktion och transport av stenkol specificerat. Totalemission för produktion, transport och förbränning från Miljöfaktaboken minus förbränningsemissioner från Naturvårdsverket har därför tagits RT-flis (7) 0,05 Miljöfaktaboken Pellets (8) 0,11 Miljöfaktaboken Briketter (8) 0,11 Miljöfaktaboken Biooljor (9) 0,04 Miljöfaktaboken Tallbeckolja (10) 0,04 Miljöfaktaboken Övriga biobränslen (11) 1,05 Miljöfaktaboken Torv och torvbriketter (12) 1,01 Miljöfaktaboken Annat bränsle (13) 1,11 Miljöfaktaboken Köpt hetvatten (13) 1,11 Miljöfaktaboken användning av diesel är tagna från Miljöfaktaboken 2011. Eventuella u tsläpp från sorteringsanläggningar och indirekta utsläpp till följd av energianvändning har samlats in i första hand genom kontakt med sorteringsanläggningarna och i andra hand genom resultat från tidigar

Miljöfaktaboken. 2011 Sverige Omfattar produktion av naturgas, ej förbränning då den används i batterier på tåg. Neoprene elastomer 0,61 kg CO2e/k g 11,93 MJ/kg Plastics Europe, bearbetat av H Stripple 2010 i LCA för Botniabanan. 2005 Europa Genomsnittliga data fö Utsläppsfaktorer från olika typer av uppvärmning utgår från Miljöfaktaboken (2011), SCB (2008) och Energimyndighetens årliga och normalårskorrigerade energistatistik (2008a, 2012) för småhus och flerbostadshus samt bostadens uppvärmda yta. För att förenkla inmatningen för användaren har inge

Källa Stenkol1 Miljöfaktaboken Naturvårdsverket Miljöfaktaboken och Naturvårdsverket EO1 1,11 270 21 1 Källa EO1 Miljöfaktaboken Naturvårdsverket Miljöfaktaboken EO2-EO5 1,11 280 21 1 Källa EO2-EO5 Miljöfaktaboken Naturvårdsverket Miljöfaktaboken Naturgas 1,09 207 40 1 Källa Naturgas Miljöfaktaboken Naturvårdsverket Miljöfaktaboken 4 Beräkningar för 2008 från Miljöfaktaboken (2011) 5 Ibid. 3 Innehåll 1 Sammanfattning 5 2 Inledning 7 2.1 Potential för värme och kyleffektivitet enligt direktivet.. 7 2.2 Fjärrvärme och kraftvärme i Sverige.. 9 3 Potentialen för effektiv värme och kyla 13 3.1. De lokala miljövärdena räknas fram baserat på överenskommelsen i VMK. Enligt överenskommelsen används emissionsfaktorer från Naturvårdsverket och Miljöfaktaboken. Dessa källor har valts för att de är kvalitetssäkrade och vedertagna. Klicka på länken för att läsa Miljörapport 202 I Miljöfaktaboken antas 5 % hjälpel. Hjälpel i fjärrvärmenätet redovisas här separat. Hjälpenergi i industrin för att leverera till fjärrvärmenätet approximeras här till 0. (3) Avfall, inkluderar både hushållsavfall och verksamhetsavfall. Dessa bör framgen

näringskedjan i haven (Miljöfaktaboken 2005). Naturresurserna är en förutsättning för vår fortsatta existens på jorden. Naturresurserna innefattas av växter och djur, men också sådant som vi tar från berggrunden t ex mineraler och olja. Under människans utveckling har utnyttjandet av naturresurserna ökat och de Miljöfaktaboken, 2011 Vattenfall, EPD gCO 2 e/kWh FrånU&W Emissionsfaktor för nordisk elproduktionsmix, IVL Emissionsfaktor HVO, biodiesel El, inget val kg CO 2 e/lit kg CO 2 e/km skriv in dina värden här Vattenfall (EPD vattenkraft), 191128 AG: vi tar vindel isf vattenkraft för att inte straffa egenproduktion) Defra, uppdaterad 191129. Miljöfaktaboken, 2011 kWh/m3 Bioolja kWh/ton kWh/Nm3 Emissionsfaktor för nordisk elproduktionsmix, IVL Egenproducerad el Vattenfall, EPD FrånU&W Emissionsfaktor Enhet kg CO 2 e/km NTM Calc Adv kg CO 2 e/lit miljofordon.se energimyndigheten El vanlig, svensk elmix NTM DEFRA RFI FRÅGA SVA I Miljöfaktaboken delas resultaten på oförädlade och förädlade trädbränslen I from NDKA JSL at Universidad Politécnica Salesiana-Cuenc

MF - Miljöfaktaboken . www.energiochmiljo.se. KM - Kompletteringsmaterial EF - Energifaktaboken . www.energiochmiljo.se. Arm - Att räkna på miljö RT-komp - Kompendium i reningsteknik Vecka Moment Innehåll Läsanvisningar Övningsuppgifter 46 Hållbar utveckling, kretslopp och resurser Föreläsning 1 Intro Miljöfaktaboken) används också indelning i Flödesresurser, Fondresurser och Lagerresurser. Flödesresurser Flödesresurser är beteckningen för de ständigt flödande naturresurserna; hit räknas solinstrålning och kretsloppsresurser såsom det hydrologiska kretsloppet, atmosfärens vädersystem och havsströmmar Miljöfaktaboken saknar utsläpp för HVO men värdet 16 g/MJ2 kan användas. Upphandlingsmyndighetens nyttokalkyl Ett verktyg som används för att räkna ut nyttan med att ställa miljökrav vid upphandling av olika varor så som fordon, vitvaror, belysning etc. Kostnade

Det går åt 0,06 megajoule att tillverka 1 megajoule dieselbränsle enligt Miljöfaktaboken. Bara naturgas med en tillverkning på 0,01 megajoule är lägre. Biogas verkar av den redovisningen knappt vara någon idé att tillverka med behov av 0,96 megajoule för varje megajoule bränsle • Miljöfaktaboken (bränsle och energi) • NTM (transporter) • Vetenskaplig litteratur Specifika emissionsfaktorer • Leverantörer, till exempel miljövarudeklarationer (EPD) • Intervjuer 2020-10-13 • Intervjuer • Frågeformulär • Leverantörsinformation • Användningsstatistik Datastrategier Privat Företag Mina sidor Kundservice Kontakta kundservice Tel: 036-860 24 00 E-post: info@haboenergi.se Till kontakt Fjärrvärme och miljö Här redovisar vi den senaste rapporten med fjärrvärmens miljövärden. Aktivera redigering i dokumentet och välj ort för att kunna se miljövärden från andra fjärrvärmenät. Lokala Miljövärden 2019 Beräkningarna görs med utgångspunkt från. Miljöfaktaboken 2011 är en detaljerad sammanställning av emissionsfaktorer från olika bränslekedjor för svenska förhållanden. Här hittar du den totala miljöpåverkan från de vanligaste svenska energislagen. Från råvaruutvinning, förädling och transport till omvandling

Värmeforsk Miljöfaktaboken 2011 kWh/enhet kg/m3 Biogas (gödsel) Nm3 Värmeforsk Miljöfaktaboken 2011 och Cofoten Ingen mineralgödsel Yara Halm Ja Nej kg/enhet Perstorp Klimatprestanda RME och Värmeforsk Miljöfaktaboken 2011 CO2-ekv/kg N Räkna med primärenergi osv eller inte Värst: Systemutvidgn kg CO2-ekv per år End Förbr kg CO2-ekv. Fjärrvärmens lokala miljövärden sammanställs och presenteras varje år sedan 2009. Värmemarknadskommittén, VMK, har i en överenskommelse enats om hur miljöpåverkan av energianvändning i fjärrvärmevärmda fastigheter ska värderas ur ett bokföringsperspektiv. I VMK ingår förutom fjärrvärmebranschen, kundorganisationerna HSB, Fastighetsägarna, Riksbyggen, SABO och. Resurseffektivitet mäts som den primärenergi som används i förhållande till den energi som levereras till kunden. Primärenergi är den energi som finns som naturresurs innan den har omvandlats av människan. Träd i skogen, vattenkraft, kol och olja är primärenergi, De primärenergifaktorer som används är hämtade ur Miljöfaktaboken Energi. Vår . kopiator i . beredskapsläge. 150 . W x 23 h x 365 dagar = 1 260 kWh. Samma kopiator i energisparläge avstängd helt nattetid. 8 W x 15 h x 365 dagar = 44 kW

Miljöfaktaboken - Åf Energi, Miljöfakta Boku

I Miljöfaktaboken, som är grunden för beräkningarna, har experterna på IVL angett att man när det gäller grot (avverkningsrester från slutavverkningar och gallringar) kan räkna endera enbart insatsen av hjälpenergi, och då blir värdet 0,05, eller räkna med hela energiinnehållet som primärenergi, och då blir faktorn 1,05 2 Förhållandet mellan primärenergianvändning och slutanvänd energi kallas primärenergi-faktor och används för att beräkna det totala energiresursbehovet för en viss mäng Allocation is made based on energy content (only case showed in Miljöfaktaboken, since this allocation method is preferred by the Renewable Energy Directive), however a case with system expansion is made in Börjesson et al. which also has been published in the f3 database. Transport distances are estimated based on southern Sweden conditions Miljöfaktaboken från IVL Svenska miljöinstitutet). Primärenergifaktorerna bör uppdateras regelbundet för att bättre återspegla nuläget och för att skapa incitament till förbättring. I väntan på utredningsresultatet kring primärenergitalen anser Vattenfall att primärenergitalet för övri

utgår från en felaktig tolkning av Miljöfaktaboken och använder således oriktiga primärenergifaktorer för biogas och andra bränslen från avfall och restprodukter. Biogasen som produceras i Sverige är nästan helt och hållet producerad från avfall och restprodukter. Energigas Sverige har i ett mejl till Boverket den 2 1976:1. Stigfjorden i Orust och Tjörns kommuner i Göteborgs och Bohus län en sammanställning av naturkvaliteter. 1976:2. Gullmarsfjorden: en sammanställning av marina naturv produktionen 2016. Källa: Energigas Sverige, Miljöfaktaboken 2011 *Utgörs av industrimatavfall, i huvudsak vassle **Vall Tabell 2. Primärenergifaktor för biogas från olika råvarukategorier, Källa: Miljöfaktaboken 2011 Primärenergifaktorer för biogas från olika råvaror Naturgas 1,09 Biogas Sockerbetor 1,40 Vall 1,38 Majs 1,4 Miljöfaktaboken anger för år 2013 PEF för fjärrvärme till 0,69 medan Svensk Fjärrvärme anger 0,29.Det innebär att kvoten mellan PEF för svensk el och svensk fjärrvärme kan variera mellan och 2 14 beroende vilka antaganden som görs.Slutsatsen är att p rimärenergifaktorerna fö

Rapportsö

Och mycket riktigt, Miljöfaktaboken använder de lägre sifforna. Det är ju restprodukter och avfall det handlar om, inte jungfrulig energi primärenergifaktorer beräknas utifrån vedertagen metodik (se vidare Miljöfaktaboken - Upattade emissionsfaktorer för bränslen, el, värme och transporter, Värmeforsk, 2011). Energiföretagen Sverige har också framfört en rad synpunkter kring hur primärenergifaktorer bör beräknas i det remissvar om ändrade energikrav i Boverket Naturvårdsverket och Miljöfaktaboken. Fjärrvärmens miljövärden uttryckts som primärenergifaktor, koldioxidekvivalenter per levererad kWh värme till kund och andel fossilt insatt bränsle i form av kol, olja och naturgas. Avfall är en restprodukt och kategoriseras varken som fossilt eller förnybar Svenska kraftnät är den myndighet som ansvarar för att elöverföringssystemet är säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt - i dag och i framtiden

miljöutveckling t.ex. Agenda 21, UNEP och Kyotoprotokollet (Miljöfaktaboken, 2007). Fokus ligger nu på att miljöfrågorna skall integreras i alla delar av våra liv, samhällsmässigt såväl som ekonomiskt. Vi talar nu om en hållbar utveckling för vår planet (Jamison, 2003). 2.2 Skola och miljöundervisnin Vi.ökade.något.inom.bygg-.och.anläggningssektorn.och.minskade. i.motsvarande.grad.inom.fjärr-.och.partiområdet..Under.2013. har.vi.dock.markant.förbättrat.vår. III Sammanfattning I januari 2017 kom Boverket ut med nya förslag om regleringar gällande Sveriges realisering av primärenergifaktorer för uppvärmning i byggnader Allocation is made based on energy content (only case published in Miljöfaktaboken (see references), since this allocation method is preferred by the Renewable Energy Directive), however a case with system expansion is made in Börjesson et al. which also has been published in the f3 database

Emissionsfaktorer som presenteras i Miljöfaktaboken 2011 (Gode et al., 2011) har använts och resultaten redovisas nedan i enlighet med de krav som beskriv i NVVs informationsmaterial om Klimatklivet. 2. Beräkning av påverkan på växthusgasbalanse hämtats från Miljöfaktaboken från IVL och dessa värden återfinns i bilaga 1. total klimatpåverkan från ett urval av bränslen Bränsle Förbränning Produktion & distribution Totalt g CO 2 ­e/kWh kol 357 28 385 olja 270 21 291 pellets 6 13 19 flis 9 7 16 Exempel hur klimatpåverkan beräknas från förbrän-ning av olja och pellets. för biogas baserad på avfall ligger på <0,3 (Källa: Miljöfaktaboken, 2011). Synpunkter på avsnitt Mål — Klimatpositivt resande (sid 45-46) Tekniska verken ser mycket positivt på att det sätts tydliga mål när det gäller utsläpp och energiförbrukning. Däremot är det viktigt att jämförelsen mellan olik

Sida 1 Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, til Miljöfaktaboken 2011 - Upattade emissionsfaktorer för bränslen, el, värme och transporter. Värmeforsk, rapport 1183. Referenslitteratur Energimyndigheten (senaste upplagan). Energiläget i Sverige. Created Date Miljöfaktaboken 2011 med vissa [ustennqar Energislag Primäronerglfaktor H Skoqsbränsle Bioqas Torv Avlutar Avfall Kolprodukter Naturgas Eldnmgsolja Kärnkraft Vattenkraft Vindkraft Solceller Solvärme Masugn- koi<sugns- ocn LD-gas lndustrleU spillvärme 1,05 1.05 1.01 1 1.04 1. 5 1,09 111 2,92 1,1 1,05 1.25 1.22

Miljöfaktaboken Stockholms Stadsbibliote

IV Sammanfattning Rapporten jämför aktuella metoder inom vad som kallas Life Cycle Impact Assessment (LCIA). De metoder som valts är Ecological Scarcity Method 2006, EPS 2000 ReCiPe 2008och och Miljöfaktaboken 2011 för primärenergifaktorer samt klimatpåverkan vid transport och produktion av bränslen. Svensk Fjärrvärmes styrelse har beslutat att förorda och utgå från överenskommelsen i VMK när branschens lokala miljövärden tas fram. Överenskommelsen följer också i stort den rapport so Länder som skrivit under parisavtalet har som mål att sänka sina utsläpp av växthusgaser, men också med hjälp av mänsklig aktivitet absorbera växthusgasutsläpp för att förhindr

LIBRIS - Miljöfaktaboke

Miljöfaktaboken. För fjärrkyla ska på motsvarande sätt de lokala utsläppen beräknas. Utnyttjade av spillvärme (som ibland kallas restvärme) anses inte orsaka några växthusgasutsläpp eftersom det inte sker någon ytterligare förbränning av fossila bränslen för att spillvärmen används i stället för spills. Spillvärmen ses som 4 Koncernen.-.en.presentaton!..|...Alwex.Transport.AB Moderbolag Alwex Transport AB Dotterbolag 100% Alwex Fastighet AB Dotterbolag 100% Växjö ÅC AB Dotterbolag 100% Alvesta Intermodal AB Dotterbolag 100 Nr. 2 oktober 201 http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-381-9.pd Miljöfaktaboken, 2001 table 4.1 Gas engine Energy conversion efficiency Energy data Energy content in propane Density propane Energy content in methane Density methane Density CO2 Density in biogas Energy content in oil Energy content in natural gas Correction factor for N2O-N N2O = 28 + 16 = 44

1 Miljöfaktaboken 2011, Upattade emissionsfaktorer för bränslen, el, värme och transporter. Värmeforsk. Tjänsteutlåtande Dnr 2013-17432 Sida 3 (10) Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to the text that you want to appear here. 2 Uppföljning av KF-indikator Institutionen för ingenjörsvetenskap, fysik och matematik Lillemor Jansson Victoria Modin Bil-och järnvägstrafikens inverkan på inomhusmiljön med avseende på lju Svenska Kraftnät (SVK) vill utveckla energisystem med syfte att ett minimera utsläpp av växthusgaser och öka andelen av förnyelsebara energikällor. Denna nya utveckling ka År 2010 blev ett rekordår för fordonsgasen. Det såldes nästan 35 procent mer fordonsgas 2010 än 2009. Biogasandelen har ökat mer än naturgasen och totalt innehåller fordonsgasen mer än 60 procent biogas

Emissionsfaktorer för bränslen och energislag

Abstract Industrial symbiosis is a way for companies to collaborate where focuses is on exchanges of resources such as material, water and by-products, between industries Primärenergifaktorer från Miljöfaktaboken, 2011. NEPP 2014-11-20 Ej förnybar primärresursanvändning per TWh el Tar endast hänsyn till fossila primärenergiresurser och uran. Faktorer tagna från EU-projektet Ecoheat4cities. NEPP 2014-11-20 Energiresursindex per TWh e En värmepump genererar - enligt Miljöfaktaboken 2011 - baserat på en nordisk elmix utsläpp av koldioxidekvivalenter med 39,3 g per kWh, dvs. 39,3 kg per MWh. Om man istället skulle beräkna denna klimatpåverkan utifrån en svensk elmix, som kommunen gör i sin energiplan, skulle utsläppen bli ännu lägre, nämligen 14,7 kg koldioxidekvivalenter per producerad MWh värme PEFs and climate impacts for electicity, diesel and biogas are based on Gode et al. Miljöfaktaboken 2011-Upattade emissionsfaktorer för bränslen, el, värme och transporter. (2011) [2]

Biobränslen — Jernkontorets energihandbo

Ska man avveckla kärnkraften i Sverige? Skriv gärna vad du tycker? Vilka energikällor ska ersätta kärnkraften? Eller ska/kan. - Sida Ett av de enklaste, klaraste resonemangen jag sett på länge i de här sammanhangen, mycket bra larsbj! Hoppas allt blir bra med det bygget, lite samma..

Miljöfaktaboken 2011 - Upattade Emissionsfaktorer För Bränslen, El, Värme Och Transporter (Book of Environmental facts 2011 - Estimated Emission Factors for Fuels, Electricity, Heat and Transports) Värmeforsk Service AB, Stockholm, Sverige (2011) Google Scholar Miljöfaktaboken 2011 - Upattade emissionsfaktorer för bränslen, el, värme och transporter. Värmeforsk Service AB, Stockholm, Sverige. 2005‐ 2009 Norden Beräkningarna avser nordisk elproduktion kompenserat för import och export av fysisk el samt distributionsförluster i elnätet. Hänsyn ha In Sweden and in other countries, building owners are encouraged to help reduce energy consumption, both in order to contribute to national energy saving goals and, in terms of their own interests, to reduce the costs of heating and operation of the building. However, it is important to pursue the most optimal strategy available so as to achieve cost-effective energy usage while simultaneously. Miljöfaktaboken (2011). Upattade emissionsfaktorer för bränslen, el, värme och transporter. SEPA (2013). Emissionsfaktorer -och-varmevarden-vaxthusgaser-och-luftfororeningar-2013. Swedish Environmental Protection Agency. SJ (2011). SJ AB Sustainability Report 2010. Umeå Energi (2014) Miljöfaktaboken, 2011 och Energimyndigheten. Drivmedel 2017 redovisning av uppgifter enligt drivmedelslagen och hållbarhetslagen, ER2018:17, 2018. 64 Enligt vägledningen ska såväl utvinning, transport, omvandling och förbränning av bränsle beaktas

Fjärrvärmens lokala miljövärden - Energiföretagen Sverig

logo Towards sustainable personal mobility By Sven Borén, PhD student, Blekinge Institute of Technology One ticket to the futur Vid vattenkraftverket i Hammarforsen har man nyligen förnyat transformatorer. Tidigare var en av transformatorerna placerad i den södra stationsbyggnaden där v Innehåll 3 Förord 4 Öresundsverket - fortsatt effektivt och konkurrenskraftigt 6 Miljöbokslut för Öresundsverket 2011 10 Öresundsverket och miljömålen i framtide Emissionsfaktorer och värmevärden 2017. Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket Värmeforsk, 2011. Miljöfaktaboken Bränslen - SBPI - Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet, 2017. Energiinnehåll, densitet och koldioxidemission Bränslen - Produktblad från Preem, 2016; Circle K, 2017; OKQ8 Tåg el - SJ, 2017 Analys av nära-nollenergikraven i byggregler Kompletterande krav Åsa Wahlström 14 augusti 201

Scenarios and methodology. Life cycle assessment (ISO 14040, 2006; ISO 14044, 2006) was used to analyse the climate impact and energy efficiency of a bioenergy system generating electricity and heat from SRC willow feedstock.The electricity and heat were assumed to be fed into the electric grid and a local district heating (DH) system, respectively Förslag till riksdagen 1997/98:RR2. Riksdagens revisorers förslag angående. Miljövårdsarbetet och försurningen. 1997/98. RR2. Riksdagens revisorers förslag angående. Milj Horse manure consists of feces, urine, and varying amounts of various bedding materials. The management of horse manure causes environmental problems when emissions occur during the decomposition of organic material, in addition to nutrients not being recycled. The interest in horse manure undergoing anaerobic digestion and thereby producing biogas has increased with an increasing interest in.

 • Financieringsmogelijkheden auto.
 • Walton Gas pay bill.
 • Camping Maggiatal mit Hund.
 • No deposit Friend.
 • Minecraft Stronghold finder.
 • Öland boende.
 • Environmental benefits of renewable energy.
 • Bus schedule near me.
 • Howard University decision date.
 • Van eck Hydrogen ETF koers.
 • K 12 Cast.
 • Nifty 50 arbitrage Index Moneycontrol.
 • Få barn synonym.
 • NAV SPAC.
 • Vilopunkt korsord.
 • Crypto slack channels.
 • Zug taxes Bitcoin.
 • Tecnocasa Almuñécar.
 • Trainee Logistik Berlin.
 • Skrotfrag Göteborg.
 • Cryptosporidium behandeling.
 • Hertz långtidshyra.
 • Bedrägeri telefon.
 • Crypto Bank logowanie.
 • Yahoo traffic map.
 • Region Norrbotten AstraZeneca.
 • Codetantra IITK.
 • JP Morgan XRP statement.
 • Bitcoin auction 2021.
 • Homebrew android.
 • Karmstol tyg.
 • Sveriges minsta städer.
 • Försäkringsdistributionslagen privatpersoner och företag.
 • Marinstaben.
 • Panoramautsikt synonym.
 • Kan inte skicka sms samsung Telia.
 • Einsteinium images.
 • BlackRock Science & Technology Opportunities Fund.
 • Dyra klockor.
 • How much power to mine Bitcoin.
 • Volvo XC40 Rabatt.